VI ERBJUDER AKUTTIDER INOM 24H

Integritetspolicy Tandvårdcentralen

1. Introduktion

Tandvårdcentralen värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter som besökare på vår webbplats. Policyn förklarar även dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och hur du kan utöva dessa rättigheter.

Vilken information samlar vi in?

För att kunna erbjuda säker och trygg tandvård samlar Tandvårdcentralen in nödvändig information om dig för att möta ditt tandvårdsbehov. När du besöker vår webbplats eller kontaktar oss kan du komma att lämna information om dig själv. Nedan beskrivs vilka personuppgifter vi behandlar, för vilket ändamål och med stöd av vilken rättslig grund.

Tidsbokning

Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss för att boka tid i syfte att administrera och bekräfta din bokning. Följande personuppgifter behandlas: namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Vi registrerar även anledningen till att du kontaktar oss, exempelvis på grund av värk, tappad fyllning eller ilningar i tänder. Behandlingen baseras på ditt samtycke. Samtycket är frivilligt och kan när som helst återkallas genom att kontakta oss via e-post eller vanlig post (se avsnittet ”Kontakta oss” nedan). Observera att vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera din bokning. Om du väljer att inte lämna dessa uppgifter kan vi inte boka en tid åt dig.

Journalinformation och dokumentation vid behandling på vår klinik

Vi är enligt lag skyldiga att föra en patientjournal för alla våra patienter. Därför har vi rätt att registrera dina personuppgifter i vår patientjournal även om du inte gett ditt medgivande. En patientjournal innehåller uppgifter om allmänhälsa, bakgrund till vården, diagnoser, anledning till åtgärder samt uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder.

Förfrågan via e-post eller kontaktformulär

Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär för att hantera din förfrågan, med stöd av en intresseavvägning. Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Följande personuppgifter behandlas: namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer.

Användning av våra webbsidor och kontaktformulär

Vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra webbsidor och kontaktformulär i syfte att tillhandahålla webbplatsen på ett säkert sätt samt förbättra våra tjänster. Detta görs med stöd av vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en säker webbplats och förstå hur den används. Följande information behandlas:

– Information om användning av vår webbplats – såsom besöksstatistik, sidladdningstider, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten samt leveransnotiser när vi kontaktar dig.
– Enhetsinformation – exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
– Geografisk information – din geografiska placering.

Vi använder Google Analytics och samlar in data enligt användarinställningarna i din webbläsare. Google Analytics hanterar endast nödvändiga uppgifter i enlighet med gällande dataskyddskrav. Du kan motsätta dig insamling av webbstatistik.

Vi använder cookies på vår webbplats. För mer information, se vår Cookiepolicy.

Mottagare och kategorier av mottagare

Endast personer hos Tandvårdcentralen som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Vi kan även dela dina personuppgifter med leverantörer som utför tjänster för vår räkning, exempelvis externa leverantörer av patientjournalsystem, lagringstjänster och klinisk utrustning. I den mån tillämplig lagstiftning tillåter eller kräver det, kan vi dela dina personuppgifter med myndigheter, domstolar och andra liknande tredje parter.

Dina personuppgifter behandlas alltid inom EU/EES, om inget annat uttryckligen anges.

Lagringsperiod

Kontaktuppgifterna som vi samlar in i samband med tidsbokning och kontaktformulär sparas i vårt patientjournalsystem enligt bestämmelserna i Patientdatalagen.

Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 har du följande rättigheter:

– Rätt till tillgång: Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och i sådana fall få tillgång till dem samt information om ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifterna. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. För ytterligare kopior kan vi ta ut en rimlig avgift baserad på våra administrativa kostnader.
– Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktiga personuppgifter om dig själv och att komplettera ofullständiga personuppgifter.
– Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”): Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade.
– Rätt till begränsning av behandlingen: Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
– Rätt att göra invändningar: Under vissa omständigheter, baserat på din specifika situation, har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vi kan då vara skyldiga att sluta behandla dem.
– Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.
– Rätt att inge klagomål: Du har rätt att lämna in klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

För att utöva dina rättigheter, kontakta oss via e-post eller vanlig post (se avsnittet ”Kontakta oss” nedan).

Kontakta oss

Tandvårdcentralen är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556756-90246 och har sitt säte i Malmö.

Du kan alltid nå oss på info@tandvardcentralen.se.

Tandvårdcentralen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och ansvarar för att våra behandlingar sker i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

För att komma i kontakt med Tandvårdcentralens Dataskyddsombud, Personuppgiftsombud och Informationssäkerhetsansvarig, kontakta oss via info@tandvardcentralen.se eller besök oss på tandvardcentralen.se.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 26 juni 2024.

Tandvårdcentralen, Malmö
 

Senaste artiklar